Current Members

Jin-Rong Xu / 许金荣's picture

Jin-Rong Xu / 许金荣

Principal Investigator

Chenfang Wang / 王晨芳's picture

Chenfang Wang / 王晨芳

Faculty

Huiquan Liu / 刘慧泉's picture

Huiquan Liu / 刘慧泉

Faculty

Cong Jiang / 江聪's picture

Cong Jiang / 江聪

Faculty

Guanghui Wang / 王光辉's picture

Guanghui Wang / 王光辉

Faculty

Xue Zhang / 张雪's picture

Xue Zhang / 张雪

Faculty

Qinhu Wang / 王秦虎's picture

Qinhu Wang / 王秦虎

Faculty

Ping Xiang / 项萍's picture

Ping Xiang / 项萍

Technician

Zhe Tang / 唐喆's picture

Zhe Tang / 唐喆

Technician

Gengrui Zhu / 朱耿锐's picture

Gengrui Zhu / 朱耿锐

Postdoctoral Scholar